Pytania i odpowiedzi

„Koncepcja realizacji projektu grantowego” część IV, pkt. 2. 5 wskazuje, iż sprzęt „wykorzystywany do zajęć w projekcie Grantobiorca ma obowiązek przekazać do wybranych przez siebie szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli po okresie realizacji projektu. Sprzęt nie może zostać przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014 – 2020.”

Zgodnie z „Koncepcją realizacji projektu grantowego” sprzęt zakupiony w ramach projektu nie może być przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Przez termin analogiczne wsparcie należy rozumieć fakt otrzymania przez daną placówkę wsparcia na doposażenie pracowni komputerowych. Jeśli zatem szkoły w ramach innych projektów (bez względu na cel projektu) zostały doposażone w sprzęt komputerowy, nie mogą otrzymać sprzętu sfinansowanego w konkursie z działania 3.1 POPC.

Grantobiorca powinien przekazać sprzęt komputerowy do szkoły lub ośrodka doskonalenia nauczycieli, który położony jest na terenie realizacji projektu grantowego.

Nie ma możliwości przekazania sprzętu:

– szkole na terenie innej gminy;

– szkole publicznej prowadzonej przez organizacje pozarządową.

Kwalifikowalność osób biorących bezpośrednio udział w projektach. 

W szkoleniach muszą brać osoby zameldowane/zamieszkujące gminę na terenie, której prowadzony jest projekt grantowy. Osoba zamieszkująca daną gminę może brać udział w szkoleniach w innej gminie na terenie województwa objętego wsparciem pod warunkiem, że ta gmina również objęta jest programem szkoleniowym realizowanym przez tego samego Operatora.

Jedna osoba może brać udział w jednym projekcie organizowanym na terenie województwa.

Jak należy liczyć liczbę przeszkolonych jeżeli w ramach jednego projektu osoba weźmie udział w dwóch szkoleniach?

Uczestnik szkolenia powinien wziąć udział w co najmniej jednym module szkoleniowym, który zapewni mu zdobycie podstawowych kompetencji cyfrowych. Potwierdzenie ilości osób przeszkolonych odbywać się będzie za pomocą weryfikacji m.in. poprzez numer PESEL tak więc nie ma możliwości jego duplikowania poprzez podwójne wskazanie tej samej osoby.

Czy gminy, które brały / biorą  udział w działaniach realizowanych przez Beneficjentów projektów w ramach II rundy  konkursu na Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mogą składać wnioski do Operatora Dotacji wybranego w ramach rundy III ww. konkursu?

Jest to możliwe. Należy jednakże pamiętać, że w obrębie jednego projektu, niezależnie w ilu modułach szkoleniowych bierze udział dana osoba, zawsze będzie liczona jako jeden uczestnik.

 

Czy Partnerem Gminy wnioskującej o środki do Operatora dotacji może być organizacja pozarządowa z poza terenu gminy tj. np. zarejestrowana na innym terenie a działająca na terenie gminy wnioskującej, zarejestrowana na innym terenie i nie działająca na terenie gminy wnioskującej. 

Tak.

Czy instruktorem zaangażowanym przez Gminę do szkoleń musi być nauczyciel z lokalnej szkoły?

Zgodnie z zapisami Koncepcji realizacji projektu gmina „wskaże lub zrekrutuje instruktorów kompetencji cyfrowych, którzy odbędą kurs doskonalenia zorganizowany przez operatora oraz zapewni im dostęp do wszelkich narzędzi integracji, wymiany doświadczeń, scenariuszy szkoleń itp. Preferuje się, aby funkcję instruktora powierzać osobie mieszkającej w danej gminie, np. pracownikowi biblioteki, nauczycielowi, pracownikowi domu kultury, itp.”

 

Czy w ramach 40% limitu wydatków na sprzęt można zakupić system operacyjny, oprogramowanie biurowe oraz antywirusowe?

Tak, jest to dopuszczalne.

Nabycie sprzętu w projekcie uwarunkowane jest przygotowaniem inwentaryzacji oraz analizą potrzeb w zakresie sprzętu komputerowego. Co to oznacza?

 

Grantobiorca ma możliwość zakupienia w ramach projektu sprzętu komputerowego w wysokości nie większej niż 40% grantu, o parametrach określonych w Wytycznych zakupu sprzętu w projekcie. Jednocześnie zakup sprzętu może być kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do realizacji mikroprojektu. Aby potwierdzić, że grantobiorca nie dysponuje sprzętem w zakresie koniecznym do realizacji projektu konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Wnioskodawca powinien opisać w koncepcji realizacji projektu zasady przeprowadzenia takiej inwentaryzacji przez grantobiorców. Jednocześnie, schemat grantowy wskazuje, że  efekt inwentaryzacji powinien zostać załączony do wniosku o grant.